Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výberové konanie na riaditeľa základnej školy

Výberové konanie na riaditeľa základnej školyVytlačiť
 

Obec Bošany, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom  obce Mgr. Branislavom Pajdom  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v  súlade s § 5 zákona  č. 552/2003  Z. z. o  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení  neskorších  predpisov vyhlasuje                                    

 

 VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie
funkcie riaditeľa

Základnej školy, Ul. Školská  č. 690/14, 956 18 Bošany

 

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na výkon funkcie riaditeľa školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritéria a požiadavky:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • znalosť príslušnej legislatívy
  • riadiace a organizačné schopnosti
  • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • overené  kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • doklad o dĺžke pedagogickej praxe ( min. 5 rokov pedagogickej praxe)
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • návrh koncepcie rozvoja  základnej školy
  • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín a miesto podania prihlášky

Prihlášku  je potrebné doručiť do 30.11.2017 do 14.00 hod. na adresu: Obec Bošany, Ul. SNP č. 112,  956 18 Bošany.

Obálku označiť „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ “ „Neotvárať“

 

V Bošanoch  7.11.2017

 

Mgr. Branislav Pajda, v. r.

     starosta obce


 
 

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia


dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína

Za obsah zodpovedá
admin

webygroup

Úvodná stránka