Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Správne konanie

Správne konanie

Oznámenie

Č. j. A/2017/19/842                                                                           V Bošanoch 25.9.2017

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks stromov, ktoré rastú  na pozemku KN-E p. č. 941/1 k. ú. Veľké Bošany

 

Obec Bošany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Andreja Kekiša  zo dňa 25.9.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 2 ks  drevín  druhu agát biely s obvodom kmeňov 78, 84 cm, ktoré rastú na pozemku KN-E p.č. 941/1 k. ú. Veľké Bošany. Žiadosť bola odôvodnená  Prekládkou líniovej stavby – Hl. prívod vodovodu do obce Bošany

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

 

nariaďuje

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

5.10. 2017, o 10,00 hod

 

so stretnutím pozvaných na pozemku KN-E p.č. 941/1 k. ú. Veľké Bošany

 

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania  na  tunajšom  úrade. V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku máte právo pred vydaním rozhodnutia  navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                       

                                                                                              starosta obce

                                                                       resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce

 

 

Doručí sa:

účastníci konania

 

 


 

Oznámenia

Oznámenie 26.09.2017

 

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia


dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

Za obsah zodpovedá
admin

webygroup

Úvodná stránka