Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

„Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber železných a neželezných kovov“

„Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber železných a neželezných kovov“ Vytlačiť
 

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35

Bratislava, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a spracovanie

starých vozidiel a zber železných a neželezných kovov“ podlieha povinnému hodnoteniu

podľa § 18 ods. 1, písm. a) zákona.

Príslušný orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Názov navrhovanej činnosti

Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber železných a neželezných kovov

Miesto realizácie

Bošany

Predmet činnosti

Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel

Navrhovateľ

CSautovrak s.r.o., ČSA 1303/118, 956 18 Bošany IČO: 51 285 908

Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Zámer je zverejnený na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-spracovanie-starych-vozidiel-zber-vykup-zeleznych-n

Do zámeru možno nahliadnuť aj na Obecnom úrade Bošany počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:                                                                                                          

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán

Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany a

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Ministerstvo životného prostredia, Nam. Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava

Vyvesené: 16.07.2019

Zvesené:    06.08.2019


 
 

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ Bošany

Základná škola

Kohézny fond

Vybudovanie zberného dvora


dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
admin

webygroup

Úvodná stránka