Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce Bošany

Štatút obce B o š a n y


Obecné zastupiteľstvo v Bošanoch podľa § 24 ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje Štatút obce Bošany.


HLAVA PRVÁ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Bošany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti jej obyvateľov, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, ako aj symboly a udeľovanie ocenení obce.
2. Štatút obce Bošany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.


Čl. 2
Postavenie obce

1. Obec Bošany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
2. Územie obce Bošany tvorí súbor katastrálnych území týchto jej jednotlivých častí:
a. Veľké Bošany
b. Malé Bošany
c. Baštín
Celková plocha obce Bošany je 14,460 km2
3. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi, iba so súhlasom obce a na základe stanoviska krajského úradu, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
4. Obec je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý mu bol zverený za podmienok stanovených príslušnými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce (1,2).
5. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy (3).
6. Obec Bošany má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Obec spolupracuje s okolitými obcami a svoje vzťahy riešia spravidla vzájomnými dohodami.
7. Obec má právo na vlastné symboly a zároveň povinnosť používať ich pri výkone samosprávy obce.


Čl. 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Bošany je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt (4).
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Má právo najmä:
a. voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený
b. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum)
c. požadovať od poslancov OcZ informácie o ich činnosti a o činnosti OcZ
d. zúčastňovať sa na zasadnutiach OcZ, na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor
e. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
f. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely
- 2 -

g. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa na území obce
h. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:
a. má na území obce nehnuteľný majetok alebo trvale v obci pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok
b. sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt (5) alebo dlhodobý pobyt (6)
c. je čestným občanom Bošian.
4. Na osoby uvedené v odseku 3 sa nevzťahujú práva obyvateľa obce, ktoré sú zakotvené v ods. 2 pod písmenom a, b.
5. Obyvatelia obce a osoby uvedené v ods. 3 sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytujú pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým sú povinné
a. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
b. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci
c. napomáhať udržiavať poriadok v obci
d. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
6. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.


HLAVA DRUHÁ
Čl. 4
Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia:
a. orgánmi obce
b. hlasovaním obyvateľov (miestne referendum)
c. verejným zhromaždením obyvateľov obce
4. Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec pre svoje územie všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
5. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.
6. Postup pri príprave materiálov a podkladov na rokovanie OcZ a pri prijímaní a vydávaní nariadení obce stanovuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a Zákon o obecnom zriadení.
7. Obec pri výkone samosprávy najmä
a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

- 3 -

d. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
f. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
g. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
i. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
k. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l. organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
p. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
q. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
8. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.


Čl. 5
Hlasovanie obyvateľov obce
(miestne referendum)

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o
a. zlúčenie susednej obce s obcou Bošany, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b. odvolanie starostu ( 9b ods. 2),
c. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o rozdelení obce podľa ods. 1) písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia stanovené zákonom (7).
3. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa 9b ods. 2 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom (8) a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa 9b ods. 2 písm. a) prvého bodu."
4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (9).
5. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov (10) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných
- 4 -

hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Čl. 6
Verejné zhromaždenie obyvateľov

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej častí.
2. Podmienky zvolávania zhromaždení, práva a povinností účastníkov upravuje osobitný právny predpis.(11).
3. Výkon zhromažďovacieho práva slúži občanom obce na využívanie slobody prejavu, na výmenu informácií, názorov, vyjadrení, postojov a stanovísk, na účasť pri riešení verejných a iných spoločných záležitostí obce alebo miestnej časti.


HLAVA TRETIA
Čl. 7
Orgány obce

1. Orgánmi obce Bošany sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
a) obecná rada
b) komisie
c) obecný úrad
3. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak to ustanovuje osobitný zákon (12).


Čl. 8
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štvorročné obdobie.
2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce Bošany v rozmedzí 9 až 11 poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa 43 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov (13),
e. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g. uznášať sa na nariadeniach,

- 5 -

h. určovať organizáciu obecného úradu, určovať plat starostu, hlavného kontrolóra a poslancom dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie,
i. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu (14), ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
j. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
k. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
l. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
m. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
n. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
o. schvaľovať zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a jej dodatky.
4. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce, ak tento štatút neustanovuje inak. Ak požiada o zvolanie obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.
5. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
6. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
7. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
8. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu s návrhom programu musí byť vyvesený a zverejnený na oznamovacej tabuli obecného úradu najneskôr 3 dni pred rokovaním, alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (15).
9. Podrobné pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


Čl. 9
Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon (16).
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce (17) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce (18). V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom (19). Na konanie v týchto veciach môže poveriť svojho zástupcu, prednostu obecného úradu alebo iných zodpovedných pracovníkov obecného úradu.
Starosta obce:
a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b. vykonáva obecnú správu,
c. rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom (1), osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

- 6 -

d. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu, prednostu obecného úradu alebo iných zodpovedných pracovníkov obecného úradu,
e. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu,
f. používa obecné insígnie,
g. podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva obce,
h. zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a pod.),
i. predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu zástupcu starostu, vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií obce a ďalších subjektov (20), u ktorých to upravuje tento štatút.
3. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom a prednosta obecného úradu.
4. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods. 3). Starosta obce prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 4) pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
6. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000,- Sk, ak
a)poruší nariadenie,
b)neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c)nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 6) dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 6) písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.
8. Starosta obce skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
9. Mandát starostu zaniká
a. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b. uplynutím funkčného obdobia ( 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení),
c. vzdaním sa mandátu,
d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h. v prípadoch podľa 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i. smrťou,
j. zrušením obce.
10. Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov (10)
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
- 7 -

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.


Čl. 10
Zástupca starostu
1. Starostu obce počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu je členom obecnej rady. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
2. Funkcia zástupcu starostu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v štátnej správe.
3. Zástupcu starostu môže poveriť plnením úloh len obecné zastupiteľstvo, obecná rada a starosta obce. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutia obecnej rady a na pokyn starostu aj zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.
5. Zástupca starostu v čase zastupovania starostu nie je oprávnený:
a. predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie členov obecnej rady, hlavného kontrolóra,
b. predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie tých subjektov, u ktorých takéto návrhy môže predkladať len starosta (20),
c. vymenovať a odvolať tie subjekty, u ktorých je táto právomoc vyhradená starostov i (1).
6. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [ 9 ods. 9 písm. c) až i)] plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
7. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa 9 ods. 10, ak ho nezvolá starosta.


Čl. 11
Obecná rada

1. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.
3. Obecná rada je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
4. Obecná rada najmä
a. rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
b. zaoberá sa bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
c. pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva, predkladá mu vlastné návrhy,
d. zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
e. organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
f. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
g. prerokúva uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorého výkon starosta pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné alebo odporuje zákonu.
5. Návrhy na zvolenie a odvolanie (ďalej len návrhy) členov obecnej rady predkladá obecnému zastupiteľstvu po prerokovaní v obecnej rade starosta, poslanec alebo skupina poslancov. Návrhy musia obsahovať údaje v zmysle 16 ods. 10. Podrobné pravidlá o rokovaní obecnej rady upravuje Rokovací poriadok obecnej rady, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

- 8 -


Čl. 12
Komisie

1. Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré ich zriaďuje.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb (odborníkov), ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva. Počet poslancov komisie určuje obecné zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec, ktorý nie je členom obecnej rady bol členom aspoň jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac dvoch komisií. Počet členov komisie z radov odborníkov nesmie byť vyšší ako počet poslancov v príslušnej komisii.
3. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre oblasť
-financií,
-podnikateľskej činnosti,
-dopravy,
-správy obecného majetku,
-životného prostredia,
-výstavby,
-územného plánovania a architektúry,
-kultúry,
-vzdelávania a mládeže,
-športu,
-zdravotníctva
-sociálnu a bytovú,
-ochrany verejného poriadku,
-obchodu, služieb a cestovného ruchu,
-kontroly.
4. Podľa potreby obecného zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb. Po zmene podmienok a splnení úloh môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
5. Komisie v oblastiach, pre ktoré sú zriadené najmä:
a. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom a obecnou radou ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce,
b. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života obce a predkladajú ich obecnému zastupiteľstvu, obecnej rade a starostovi,
c. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dodržiavaní nariadenia obce a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce.
6. Návrhy na zvolenie a odvolanie predsedov, členov komisií predkladá obecnému zastupiteľstvu po prerokovaní v obecnej rade starosta, poslanec alebo skupina poslancov.
7. Návrhy týkajúce sa poslancov pracujúcich v komisiách obsahujú údaje podľa 16 ods. 10 tohto štatútu; návrhy týkajúce sa ďalších osôb pracujúcich v komisiách obsahujú údaje podľa 16 ods. 10 písm. a) a d) tohto štatútu.
8. Sekretárov komisií obecného zastupiteľstva vymenúva a odvoláva prednosta obecného úradu na návrh predsedu komisie obecného zastupiteľstva.


Čl. 13
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, starostu, obecneju rady, komisií a ďalších orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.
- 9 -

3. Obecný úrad najmä:
a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d. pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a rozhodnutia starostu,
e. zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec zákonom,
f. usmerňuje po metodickej stránke obcou zriadené alebo založené organizácie, zariadenia a iné právnické osoby.
4. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov obce Bošany upravuje pracovný poriadok, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.Čl. 14
Prednosta obecného úradu

1. Na čele obecného úradu je prednosta. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý:
a. vedie a organizuje prácu obecného úradu,
b. podpisuje spolu so starostom zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady a tiež nariadenia obce,
c. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným,
d. plní v rozsahu poverenia starostu úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce a vnútornej a hospodárskej správy obecného úradu,
e. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a starostu.
2. Prednostu obecného úradu vymenúva a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Čl. 15
Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.
2. Hlavný kontrolór najmä
a. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
b. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
c. predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
d. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a. poslanca obecného zastupiteľstva,
b. starostu,
c. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
d. iného zamestnanca obce,
e. podľa osobitného zákona (21).
4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s

- 10 -

majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu a v prípade potreby aj starostovi.
5. Hlavný kontrolór ďalej vykonáva kontrolu:
• účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu,
• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov účelovo poskytnutých, fondov a dotácií prípadne ďalších úloh, ktoré vyplývajú pre obecné, rozpočtové a príspevkové organizácie z nariadení obce,
• dodržiavania zásad ochrany životného prostredia,
• vykonáva finančné revízie hospodárenia v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách a zariadeniach v pôsobnosti obce,
• v ďalších organizáciách vykonáva tematické kontroly podľa požiadaviek orgánov obce,
• preveruje ako organizácie a právnické osoby, ktoré sú v pôsobnosti obce, plnia svoje funkcie z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb občanov a navrhuje opatrenia na nápravu,
• preveruje opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatku v obci, určenie náležitostí miestnej dane a obecnej verejnej dávky, tiež poskytnutie úveru alebo pôžičky,
• pri vykonávaní kontroly spolupracuje s ostatnými oddeleniami a referátmi obecného úradu,
• výsledky kontrol predkladá obecnému zastupiteľstvu a starostovi s návrhom nápravných opatrení a uplatnení postihov voči organizáciám a zamestnancom obecného úradu,
• kontroluje evidenciu a spôsob i úroveň vybavovania sťažností, podnetov a petícií občanov, ktoré boli podané na orgány obce a závažné z nich priamo prešetruje.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:
a. vzdaním sa funkcie,
b. odvolaním z funkcie,
c. uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
d. smrťou.
7. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b. vykonáva funkciu podľa odseku 3,
c. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
d. bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.Čl. 16
Rozpočtové a príspevkové organizácie obce

1. Obec zriaďuje na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie obce.
2. Obec ako zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Na čele rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie je vedúci (riaditeľ), ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
4. Obec v rámci svojich kompetencií zriaďuje a zrušuje školy a školské zariadenia.
5. Školu riadi riaditeľ školy, školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia.
6. Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na návrh príslušnej rady školy, rozhodnutím obecného zastupiteľstva.
7. Obec môže zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby.
8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do orgánov týchto spoločností a iných právnických osôb.
9. Návrhy na zástupcov obce v zmysle ods. 8 môže predkladať starosta, poslanec alebo skupina poslancov a návrhy musia obsahovať údaje v zmysle 10-11. U zástupcov obce, ktorí nie sú poslancami alebo zamestnancami obce, sa postupuje obdobne.
10. Návrh týkajúci sa poslancov obecného zastupiteľstva musí obsahovať:
a. meno a priezvisko,
- 11 -

b. bydlisko,
c. povolanie a zamestnávateľa (len u novozvolených poslancov),
d. dôvody zvolenia alebo odvolania z funkcie,
e. politickú príslušnosť.
11. Návrh týkajúci sa zamestnancov obce musí obsahovať:
a. meno a priezvisko,
b. bydlisko,
c. údaje o dosiahnutom vzdelaní – kvalifikácia,
d. údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení,
e. informácie o bezúhonnosti,
f. dôvody, prečo sa zamestnanec navrhuje do funkcie alebo z akých dôvodov sa odvoláva.HLAVA ŠTVRTÁ
Čl. 17
Majetok obce

1. Majetkom obce sú veci hnuteľné a nehnuteľné vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Do vlastníctva obce prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, okrem hnuteľností patriacich orgánom miestnej štátnej správy, ku ktorým mal ku dňu 24.11.1990 právo hospodárenia národný výbor na území obce Bošany.
3. Ďalej majetkom obce sú nehnuteľnosti, ktoré prešli do majetku obce z majetku Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov (2,22).
4. Do výšky nadobúdaného majetku prechádzajú na obec všetky súvisiace záväzky.


Čl. 18
Zásady hospodárenia s majetkom obce

1. Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä
a. práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
b. podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
c. postup prenechávania majetku do užívania,
d. nakladanie s cennými papiermi,
e. ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce.
2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy:
a. zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
b. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
c. nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
d. aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
e. vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
f. vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písm. e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
5. Obec môže zveriť majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré zriadila podľa osobitného predpisu (23). Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a zásadami hospodárenia s majetkom obce ako aj v súlade s týmto štatútom.- 12 -

Čl. 19
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.
3. Rozpočet obce, jeho príjmy a výdavky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli obecného úradu), aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona (24). Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (25). Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom (23).
7. Pravidlá rozpočtového hospodárenia stanovuje obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.


Čl. 20
Záverečný účet

Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.HLAVA PIATA
Symboly obce, čestné občianstvo obce, obecné ceny a vyznamenania a kronika obce
Čl. 21
Symboly obce

1. Symbolmi obce sú:
a. erb (znak) Bošian,
b. vlajka Bošian.
2. Symboly obce Bošany sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-11/97.
3. Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.


Čl. 22
Erb Bošian

Erb (znak) Bošian prerokovala Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a doporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:
zo spodného okraja modrého štítu vyrážajúci zlatý medveď, nad ním strieborné skrížené garbiarske nože.


Čl. 23
Vlajka Bošian

Vlajka obce Bošany pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (3/8), bielej (1/8), žltej (1/8) a modrej (3/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
- 13 -


Čl. 24
Čestné občianstvo obce Bošany

1. Fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a života jej obyvateľov, porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými obcami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi alebo duchovnými hodnotami, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Bošany.
2. Podrobné pravidlá pre udeľovanie čestného občianstva upravuje osobitné nariadenie (26).


Čl. 25
Ceny a vyznamenania obce

1. Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej práci, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju obce, za propagáciu a zviditeľňovanie obce Bošany doma i v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku obce môže obecné zastupiteľstvo udeliť Cenu obce Bošany.
2. Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce môže občanom a inštitúciám pôsobiacim na území obce starosta udeliť Cenu starostu obce Bošany.
3. Podrobnejšie pravidlá pre udeľovanie Ceny obce Bošany a Ceny starostu obce Bošany upravuje osobitné nariadenie (26).


Čl. 26
Kronika obce Bošany

1. Obec Bošany vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných štvrťročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj obce a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého určuje obecné zastupiteľstvo.HLAVA ŠIESTA
Poslanci obecného zastupiteľstva
Čl. 27
Oprávnenia a povinnosti poslancov

1. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len "poslanec") je povinný najmä:
a. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c. dodržiavať štatút a rokovací poriadok a ďalšie predpisy týkajúce sa orgánov, do ktorých bol zvolený,
d. obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov,
e. poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti v obecnom zastupiteľstve.
2. Mandát poslanca zaniká
a. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b. uplynutím funkčného obdobia,
c. vzdaním sa mandátu,


- 14 -

d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g. ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
h. ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
i. v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
j. zrušením obce,
k. smrťou.
3. Poslanec je oprávnený najmä:
a. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b. interpelovať starostu, členov obecnej rady, hlavného kontrolóra a prednostu obecného úradu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a požadovať od nich informácie a vysvetlenie. Podrobnejšiu úpravu interpelácií obsahuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
c. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.


Čl. 28
Poslanecké náhrady

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
3. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.


Čl. 29
Sľub poslanca

Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."- 15 -

Čl. 30
Poslanecké kluby


1. Na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti.
2. Poslanecké kluby vedú svojich členov k iniciatívnemu výkonu funkcie a k rozvíjaniu aktívnej politickej práce medzi voličmi.
3. Spôsob vzniku poslaneckých klubov, ich pôsobnosť a činnosť upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


HLAVA SIEDMA
Spoločné ustanovenia
Čl. 31
Všeobecne záväzné nariadenia

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstránenie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
4. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Každé nariadenie má svoje poradové číslo a rok vydania.
5. Nariadenia musia byť prístupné každému a k nahliadnutiu sú u prednostu Obecného úradu v Bošanoch.


Čl. 32
Prenesená pôsobnosť obce v oblasti štátnej správy

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda (27). Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Obec pri plnení úloh štátnej správy podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (28).
4. Na obec prešli ku dňu vykonania volieb do orgánov samosprávy (24.11.1990) pôsobnosti, ktoré patrili podľa osobitných predpisov národným výborom, ak ich osobitný zákon nezveril orgánom štátu (29).
5. Pôsobnosti v jednotlivých oblastiach štátnej správy, ktoré obec vykonáva, sú konkretizované v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Bošanoch.


- 16 -

Čl. 33
Spolupráca s orgánmi štátu

1. Orgány samosprávy obce pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce a jeho obyvateľov spolupracujú so štátnymi orgánmi.
2. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií, vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.


Čl. 34
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

1. Obec pri plnení úloh samosprávy obce spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
2. Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade s územným plánom obce a schválenými koncepciami.


Čl. 35
Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami
a občianskymi združeniami


Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami (30) s občianskymi združeniami (31) a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.


Čl. 36
Spolupráca s inými mestami a obcami, združenie obcí

1. Obec Bošany môže spolupracovať s ďalšími mestami alebo obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest alebo obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona (32).
2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
3. Spolupráca miest alebo obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov miest alebo obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
4. Obec Bošany sa môže združovať s inými mestami alebo obcami.
5. Predmetom činnosti združenia miest alebo obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie miest alebo obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh miest a obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.


Čl. 37
Medzinárodná spolupráca


- 17 -


1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
3. Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení krajskému úradu, ktorý vedie ich evidenciu.


HLAVA ÔSMA
Čl. 38
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tento štatút môže meniť a dopĺňať obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých svojich poslancov.
2. Nariadenie obce a osobitné štatúty, upravujúce jednotlivé oblasti života obce, ako aj vnútroorganizačné predpisy upravujúce činnosť orgánov obecného zastupiteľstva, nesmú odporovať ustanoveniam tohto štatútu.
3. Tento štatút schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bošanoch na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2005 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
Eugen Guliš Ing. Pavol Štros
prednosta starosta
Obecného úradu v Bošanoch obce Bošany

- 18 -
VYSVETLIVKY:


1. Zákon č. 369/1990 Zb.; o obecnom zriadení mesta v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.
4. § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení neskorších predpisov, § 34 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1982 Zb. a § 17 zákona č. 48/2002 Z.z.
6. Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. § 2a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
8. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.
9. Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
10. § 2 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
11. Zákon č. 84/1990 Zb., o zhromažďovacom práve v znení neskorších zmien a doplnkov
12. Napríklad zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
13. Zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
14. Zákon č. 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15. Napr. 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 89 až 93 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16. Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
17. § 20 Občianskeho zákonníka
18. § 9 ods. 1 Zákonníka práce
19. § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
20. Napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
21. Napríklad § 10 zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. Zákon č. 518/1990 Zb.; o prechode zakladateľskej alebo zriaďovacej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
23. Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
24. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
25. Zákon č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
26. VZN č. o udeľovaní ocenení obce Bošany
27. Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.
28. Napr. 4 písm. c) zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o najvyššom kontrolnom úrade SR
29. Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov
30. Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov
31. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
32. Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby


 

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ Bošany

Základná škola

Kohézny fond

Vybudovanie zberného dvora


dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
admin

webygroup

Úvodná stránka